ert(이알티)
 
                               


             ■ 스텐드형 제연기 TB-900
전원 AC 220V/50-60Hz
소비전력(MAX) 145W
풍량 20 ㎥/min
소음(dB) 60이하
1차 집진부 알미늄데미스터필터
2차 집진부 2단하전식전기집진기(2set)
타이머 1,2,4,8시간, 연속운전
본체 외형 W x D x H(mm) 550x500x1000
운전방법 수동 운전
중량(Kg) 50